Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κάλυμνος, 30-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 30/10/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται σε καταληκτική ημερομηνία.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συμμετοχή Δ.Λ.Τ. Καλύμνου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2. Εξουσιοδότηση δικηγόρου.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Τρικοίλη Άννα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Τσέρου Χριστίνα.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Ρήγα Κυραψηλή.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Παπάζογλου Αγγελική.
7. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 10-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Σύσταση σε σώμα του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Αίτημα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.
3. Μετακίνηση Προέδρου για συμμετοχή σε σεμινάριο.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζαΐρη Παύλο.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Συνδάγγελου Νομική.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 26-9-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Παράταση σύμβασης για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Βεζυροπούλου Καλοτίνα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Πίκο Κων/νο.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κάλυμνος, 21-8-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Επανεξέταση της με αρ. 104/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται για την αποφυγή καταβολής τόκων.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής