Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-8-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/08/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για ένταξη έργων στο Π.Δ.Ε.
2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2019.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα στον κ. Καμπούρη Βασίλη.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα στον κ. Κοσάρη Σακελλάρη.
5. Εξέταση αιτήματος κ. Πράντζου Δημήτριου.
6. Ψηφίσεις δαπανών.
7. Ενημέρωση Προέδρου για είσπραξη λιμενικών τελών και διάθεση καρτών pillar.


Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-8-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), αύριο Τετάρτη 19/08/2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αίτηση για πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης έως την Παρασκευή 21/08/2020.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-7-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/07/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Παροχέτευση ομβρίων στην περιοχή από Ναυτικό Όμιλο έως νέα παραλία.
2. Εξέταση αιτήματος κ. Κοσσάρη Σακελλάρη.
3. Εξέταση αιτήματος κ. Αγγελίδη Νικολάου.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Πετράκη Μανόλη.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ