Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 5-11-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 05/11/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μαίλλη Λίντα.
3. Εξέταση αιτήματος κ. Βούρου Γεωργίου.
4. Εξέταση αιτήματος κ. Σκουφεζή Νικολάου.
5. Εξέταση αιτήματος κα Τρικοίλη Άννας.
6. Εξέταση αιτήματος κ. Μαστροκούκου Ευστάθιου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ