Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 12-6-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/06/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 1-6-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06/06/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην εταιρεία Μ. & Γ. Σουλούνιας ΟΕ.
2. Προσθήκη κωδικού αριθμού στην πάγια προκαταβολή.
3. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός