Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 20-7-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/07/2018 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. 4η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 11-7-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/07/2018 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κότορο Στυλιανό.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καραγεωργίου Εμμανουήλ.
3. Προσωρινά μέτρα στάθμευσης στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου.
4. Ακύρωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την καθαριότητα των λιμενικών ζωνών της νήσου Καλύμνου.
5. Παραλαβή – έγκριση νέας μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την «Καθαριότητα Λιμενικών ζωνών της νήσου Καλύμνου».
6. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση σκαλών για την χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου.
7. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
8. Παραλαβή – έγκριση μελέτης του έργου «ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΟΥΒΑΛΗ».
9. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και έκδοση νέου χρηματικού καταλόγου.
10. Ακύρωση γραμματίου είσπραξης.
11. Ψηφίσεις δαπανών.
12. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 7-6-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/06/2018 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: