Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 27-2-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 05/03/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ
2. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 16-2-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/02/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
2. Συγκρότηση επιτροπής Ναυαγίων Νήσου Καλύμνου έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 5-2-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09/02/2018 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-1-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/01/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2018.
2. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2018.
3. Ταμειακή υποστήριξη για το έτος 2018.
4. Ανάθεση υπογραφής ενταλμάτων στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου για το έτος 2018.
5. Ορισμός Επιτροπής Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2018.
6. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
7. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2018.
8. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2018.
9. Καθορισμός ορίων ανάπτυξης στεγάστρων στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου.
10. Διόρθωση μέτρησης υδρομέτρου και αλλαγή συμβολαίου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 18-12-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
2. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
3. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
4. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2017.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής