Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 23-12-2020

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την 24η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:
α) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β') με την οποία αντικαθίσταται η προηγούμενη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020, 20930/31-03-2020 & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
δ) την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.


1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη τελικού μειοδότη για τις Γεωτεχνικές Έρευνες του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι υπάρχουν προθεσμίες για την ανάθεση της εκπόνησης των οριστικών μελετών του έργου.


Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ