Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 29-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05/12/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2018.
6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ.
Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης