Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Ψήφιση Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης