Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 1-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06/11/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 5η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
2. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
3. Εξέταση αιτήματος κ. Κυπραίου Σακελλάρη.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Γιατζόγλου Γεώργιο.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Βεζυρόπουλο Ανδρέα.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Φραγκονικόλα Νικόλαο.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καμπούρη Βασίλη.
8. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μπούκης