Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κάλυμνος, 30-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 30/10/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται σε καταληκτική ημερομηνία.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ