Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συμμετοχή Δ.Λ.Τ. Καλύμνου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2. Εξουσιοδότηση δικηγόρου.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Τρικοίλη Άννα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Τσέρου Χριστίνα.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Ρήγα Κυραψηλή.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Παπάζογλου Αγγελική.
7. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης