Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 10-10-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Σύσταση σε σώμα του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Αίτημα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.
3. Μετακίνηση Προέδρου για συμμετοχή σε σεμινάριο.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζαΐρη Παύλο.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Συνδάγγελου Νομική.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης