Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 26-9-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Παράταση σύμβασης για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Βεζυροπούλου Καλοτίνα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Πίκο Κων/νο.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής