Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 19-9-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση του έργου «Παραλιακή οδός Βουβάλη».
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Πέρο Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής