Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 8-2-19

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/02/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ανάκληση της με αρ. 103/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στην κα Τσατάλα Ανθούλα.
3. Ψηφίσεις δαπανών.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής