Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 23-1-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/01/2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2020.
2. Καθορισμός θέσεων και τιμών για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2020.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ