Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 7-8-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/08/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτήματος κ. Ταβουλάρη Παύλου, για παραχώρηση χώρου ελλιμενισμού.
2. Εξέταση αιτήματος κ. Νυστάζου Δημητρίου, για παραχώρηση χώρου ελλιμενισμού.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
4. Ψήφιση τεχνικής περιγραφής και τρόπος ανάθεσης για την «Αναθεώρηση του σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης Δ.Λ.Τ. Καλύμνου».


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός