Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 14-1-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21/01/2019 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2019.
2. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2019.
3. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2019.
4. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
5. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2019.
6. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2019.
7. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2019.
8. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
9. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής