Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ, Επιτροπή παραλαβής υλικών προμηθειών, Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών και Επιτροπή Δημοπρασιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου

Κάλυμνος, 8-2-2016

ΘΕΜΑ :   Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ, Επιτροπή παραλαβής υλικών προμηθειών, Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών και Επιτροπή Δημοπρασιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου σύμφωνα με τα άρθρα  73 & 75 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Στήριξη τμήματος λιμένα Μελιτσάχα Καλύμνου»

Κάλυμνος, 23-12-2015

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου προσκαλεί όσους έχουν πτυχίο εργολάβου Δημοσίων Έργων, κάτω των 50.000,00€ να προσκομίσουν έως την Δευτέρα 28/12/2015 και ώρα 14:00 προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Στήριξη τμήματος λιμένα Μελιτσάχα Καλύμνου» συνολικού ύψους 11.500,00€ με Φ.Π.Α. 16%.
Στις προσφορές πρέπει να περιέχεται Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.


Ο Πρόεδρος


Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός