Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24.03.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Πέμπτη 31-03-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση       αίθουσας επιβατών στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου.

                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                 Μπούκης Μιχαήλ