Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 14.01.2022

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τρίτη 18-01-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2022.
  2. 2.Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2022.
  3. 3.Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2022.
  4. 4.Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2022.
  5. 5.Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων εσόδων οικ. έτους 2021.
  6. 6.Καθορισμός εξομοιούμενης ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα.
  7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Βάβλη Ανδρέα.
  8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στην κα Σέμπρου Φουκαίνα.
  9. 9.Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου»
  10. 10.Εξέταση αιτήματος ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.

 

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                  Μπούκης Μιχαήλ