Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 05.01.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Παρασκευή 07-01-2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 (ΦΕΚ 6390/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα μόνο : Κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών του κεντρικού λιμένα Καλύμνου

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. κρίνεται απαραίτητη αφού ο ενοικιαστής της αίθουσας επιβατών μας ειδοποίησε ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μίσθωσης, κάνοντας παράλληλα παύση των εργασιών. Πρέπει επομένως να προχωρήσουμε άμεσα στην δημοπρασία για να μην παραμείνει κλειστή η αίθουσα επιβατών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ