Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 23.12.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Τετάρτη 29/12/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/2021 (ΦΕΚ 5401/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Ψηφίσεις δαπανών.
  2. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2021.
  3. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
  4. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2022.
  5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Βάβλη Ανδρέα.
  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στην κα Σέμπρου Φουκαίνα.

                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                   Μπούκης Μιχαήλ