Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 12.07.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στoν Μαμουζέλο Γεώργιο (στη μεριά της θάλασσας).
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην εταιρεία ΣΥΝΚΑ
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου στον Πετράκη Γεώργιο (5 τ.μ)
 1. Εξέταση αίτησης Χατζημιχάλη για κατασκευή στεγάστρου
 2. Εξέταση αιτήματος Ελκολί Μιχαήλ για κατασκευή στεγάστρου
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Χαραλάμπη Ιωάννη (Ρίνα Βαθύ)
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Καλλικάτζαρο Χατζή (Ρίνα Βαθύ)
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Παπάζογλου Αγγελική (Ρίνα Βαθύ)
 6. Παραχώρηση επιπλέον χώρου στον Σκανδαλιάρη
 7. Παραχώρηση επιπλέον χώρου στον Τεζάρη Ραφαήλ
 8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                     Μπούκης Μιχαήλ