Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 8-3-2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, σήμερα Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα 11:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι πρέπει να περάσει από Οικονομική Επιτροπή και να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι σήμερα.

.
Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Συνημμένα:
1. Οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,