Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 20-11-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 18:30, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. 6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Κατακύρωση τελικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας επιβατών προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου.
3. Χάραξη εξομοιούμενης ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα Καλύμνου.
4. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2021.
5. Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2021.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Πίκο Νομικό.
7. Ψηφίσεις δαπανών.
Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ
Συνημμένα:
1. Οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,