Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 9-10-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/10/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κατριβέση Κων/νο.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Κουτελλά Πετρούλα.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαμουζέλο Γεώργιο.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καβουκλή Σοφρώνιο.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σαρούκου Στέλλα.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον ΣΥΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μανιά Σεβαστή.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κουμπάρο Ευάγγελο.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Κουτελλά Νικόλαο.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ