Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-9-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Παράταση μίσθωσης της αίθουσας επιβατών του κεντρικού λιμένα Καλύμνου.
3. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας επιβατών προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου.
4. Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για τις Γεωτεχνικές Έρευνες του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ