Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 17-9-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 17/09/2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αντικατάσταση Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού για τις Γεωτεχνικές Έρευνες του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».


Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για το άνοιγμα των προσφορών και η Πρόεδρος δήλωσε αναρρωτική άδεια.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ