Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-8-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/08/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για ένταξη έργων στο Π.Δ.Ε.
2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2019.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα στον κ. Καμπούρη Βασίλη.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα στον κ. Κοσάρη Σακελλάρη.
5. Εξέταση αιτήματος κ. Πράντζου Δημήτριου.
6. Ψηφίσεις δαπανών.
7. Ενημέρωση Προέδρου για είσπραξη λιμενικών τελών και διάθεση καρτών pillar.


Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ