Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-7-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/07/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Παροχέτευση ομβρίων στην περιοχή από Ναυτικό Όμιλο έως νέα παραλία.
2. Εξέταση αιτήματος κ. Κοσσάρη Σακελλάρη.
3. Εξέταση αιτήματος κ. Αγγελίδη Νικολάου.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Πετράκη Μανόλη.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ