Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 30-6-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 06/07/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψηφίσεις δαπανών
2. Εξέταση αιτήματος κ. Χειλά Αντώνη.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ