Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 9-6-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Αλλαγή τόπου συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λαμπρινό Θεόφιλο.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τρικοίλη Ιωάννη.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μανιά Καλοτίνα.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Βεζυροπούλου Σεβαστή.
6. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
7. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Μπούκης