Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 7-5-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την Δευτέρα 11/05/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Αποδοχή χρημάτων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
2. Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
3. 2η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
4. Ψηφίσεις δαπανών.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Μαρουσώ Καρύπη & ΣΙΑ ΟΕ.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ