Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 16-4-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την Πέμπτη 23/04/2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Ρήγα Κυραψηλή.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζαΐρη Παύλο.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στoν κ. Ψαρομμάτη Γεώργιο.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρδούλια Νομικό.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρδούλια Νομικό.
Εξέταση αιτήματος κ. Γκιουντιτσέ Φίλλιπο.
Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ