Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 16-10-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
2. Kατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση των ναυαγίων.
3. Κατασκευή στεγάστρου αίθουσας αναμονής επιβατών στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου.
4. Μεταφορά διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-κοινού κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5. 6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
6. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός