Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 3-4-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07/04/2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Πλάτση Νομική.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Καλοτίνα.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Καρύπη Μαρουσώ.
4. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
5. Κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών του κεντρικού λιμένα Καλύμνου.
6. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού.
7. Προσωρινά μέτρα στάθμευσης στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου.
8. Πολιτιστικές εκδηλώσεις λόγω Πάσχα, στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου.
9. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου 2016.
10. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016.
11. Ψηφίσεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός