Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 15-3-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/03/2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.
2. 2η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
3. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
4. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
5. Κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ Σ»

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός