Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 19-12-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 13.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, για την παράταση του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
2. Παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών για ένα μήνα, δηλαδή έως 31/01/2017, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού.
3. Κατάρτιση όρων και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας τροποποίηση ΣΑΛΕ Λιμένα Καλύμνου, λόγο πενταετούς αναθεωρήσεως.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται για το πρώτο θέμα λόγω ότι η παράταση που εδόθη μετά την λήξη της σύμβασης στις 27/11/2016, δεν ήταν αρκετή για την ολοκλήρωση του έργου, για το δεύτερο θέμα λόγω ότι η σύμβαση με τον παραχωρησιούχο λήγει στις 31/12/2016, για το τρίτο θέμα στο ότι λήγει η πενταετία και για το τέταρτο θέμα λόγω λήξης συμβατικής προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός