Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 16-11-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/11/2016 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Ψήφιση Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται και για τα δύο θέματα στην άμεση έγκριση τους από το Δ.Σ. του Δήμο Καλυμνίων και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός