Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 14-11-2016


Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21/11/2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τo ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Επιβολή ρητρών και εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
2. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση αλιευτικού λιμένα Καλύμνου».
3. Ψηφίσεις δαπανών.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κα Παπαμιχαήλ Νίκης.
5. Παραλαβή, έγκριση, σκοπός και τρόπος εκτέλεσης της μελέτης για την επιδιόρθωση αυτόματων ρευματοδοτών Μ.Τ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός