Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΣ

Κάλυμνος, 5-10-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10/10/2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τo ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Έγκριση νέου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Υδατοδρομίου Καλύμνου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Μαρουσώ Καρύπη & ΣΙΑ.
3. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
4. Ψηφίσεις δαπανών.
5. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας για την καθαριότητα των λιμενικών ζωνών και των λιμενικών εγκαταστάσεων νήσου Καλύμνου.
6. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής περιφερειακών λιμένων Καλύμνου.
7. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή – συντήρηση νότιας πλευράς αίθουσας επιβατών κεντρικού λιμένα Καλύμνου.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός