Ανακοίνωση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο)

Κάλυμνος, 3-3-2017
Αρ. πρωτ. 192
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του κεντρικού λιμένα Καλύμνου σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4264, ότι από Δευτέρα 06/03/2017 και από ώρα 09.00 έως και 14.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Δευτέρα 13/03/2016 στις 14.00. Τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φάκελο αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.
Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή εκτός αν έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς με εμφανή στοιχείο την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης στο ταχυδρομείο. Τυχόν αιτήσεις οι οποίες έχουν ελλειμματικά δικαιολογητικά δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Α) Για ενδιαφερόμενους που διαθέτουν άδεια θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της άδειας τους
2. Αίτηση με τον χώρο που επιθυμούν να μισθώσουν σύμφωνα με το τοπογραφικό του, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου.
Β) Για ενδιαφερομένους που δεν διαθέτουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, τα δικαιολογητικά που να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας βάση της Κ.Υ.Α. Φ.3131/17/96/28.02.1977 και του Ν. 4264 άρθρο 23 είναι τα εξής :
1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 του αιτούντος που θα περιγράφει α) το είδος της δραστηριότητας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με υπ αριθμό 40/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ. και β) λεπτομερή περιγραφή για τα συγκεκριμένα είδη που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του γ) δεν υπάρχει σύνδεση του αιτούντος ούτε άλλου μέλους της οικογένειας του με οργανωμένη επιχείρηση συναφούς αντικειμένου. δ) τα προς πώληση αντικείμενα είναι αποκλειστικά χειροποίητα κατασκευής του.
Σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία αν διαπιστωθεί οιανδήποτε ασυμφωνία με το προαναφερόμενο 1. β) αυτομάτως ανακαλείται η άδεια του και παραχωρείται σε επιλαχόν πρόσωπο αν προκύπτει.
2. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της ταυτότητας, αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τα συγκεκριμένα είδη που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου.
3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
α. Εάν λήγει πριν τις 31/12/2016, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για ανάκληση της άδειας εάν δεν προσκομιστεί ανανεωμένο διαβατήριο.
β. Άδεια διαμονής/εργασίας.
γ. Για πολίτες της Ε.Ε., Βεβαίωση Εγγραφής από το Τμήμα Αλλοδαπών.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.
5. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριμήνου) ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2(α) του άρθρου 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.
6. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
7. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.
8. Σε περίπτωση α) προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια με τον αναπληρούμενο. β) Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.
9. Εκκαθαριστικό των τριών τελευταίων χρόνων.
10. Αντίγραφο Ε1 και Ε3.
Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών το Δ.Λ.Τ.Κ. θα χορηγήσει σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, με τη χρήση του οποίου ο ενδιαφερόμενος θα μεριμνήσει να εφοδιαστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να προσκομίσει στο Δ.Λ.Τ.Κ., εντός 5 εργασίμων ημερών, προκειμένου να εκδώσει την άδεια υπαίθριου εμπορίου τα εξής:
11. βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης − άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125).
12. Φορολογική ενημερότητα.
13. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
14. Ασφαλιστική ενημερότητα.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός