Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ, Επιτροπή παραλαβής υλικών προμηθειών, Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών και Επιτροπή Δημοπρασιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου

Κάλυμνος, 8-2-2016

ΘΕΜΑ :   Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ, Επιτροπή παραλαβής υλικών προμηθειών, Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών και Επιτροπή Δημοπρασιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου σύμφωνα με τα άρθρα  73 & 75 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/14-04-2014 «Σύσταση επιτροπής παραλαβής …… αναδιατύπωση των διατάξεων του άρθρου 16 του Π.Δ. 1 171/1987)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» .
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν 4024/2011, συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,.
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»
5. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011).
6. Το με Α.Π. 1835/02-02-2016 έγγραφο του Δήμου Καλυμνίων.

Γνωστοποιούμε


ότι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου, θα διενεργηθεί κλήρωση μελών, μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν, στην συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ, Επιτροπή παραλαβής υλικών προμηθειών, Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών και Επιτροπή Δημοπρασιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. (www. portofkalymnos.gr)

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός