Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Στήριξη τμήματος λιμένα Μελιτσάχα Καλύμνου»

Κάλυμνος, 23-12-2015

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου προσκαλεί όσους έχουν πτυχίο εργολάβου Δημοσίων Έργων, κάτω των 50.000,00€ να προσκομίσουν έως την Δευτέρα 28/12/2015 και ώρα 14:00 προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Στήριξη τμήματος λιμένα Μελιτσάχα Καλύμνου» συνολικού ύψους 11.500,00€ με Φ.Π.Α. 16%.
Στις προσφορές πρέπει να περιέχεται Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.


Ο Πρόεδρος


Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός