Διαγωνισμός για την "Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των λιμενικών ζωνών της Νήσου Καλύμνου"

Πατήστε εδώ για την περίληψη.
Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.
Πατήστε εδώ για το ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)