Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 26-9-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Παράταση σύμβασης για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Βεζυροπούλου Καλοτίνα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Πίκο Κων/νο.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κάλυμνος, 21-8-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Επανεξέταση της με αρ. 104/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται για την αποφυγή καταβολής τόκων.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 19-9-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση του έργου «Παραλιακή οδός Βουβάλη».
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Πέρο Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 5-8-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την με αρ. 44/2019 διαταγή πληρωμής της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Νικόλαο.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην ΚΟΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής