Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 20-11-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 18:30, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. 6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Κατακύρωση τελικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας επιβατών προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου.
3. Χάραξη εξομοιούμενης ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα Καλύμνου.
4. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2021.
5. Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2021.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Πίκο Νομικό.
7. Ψηφίσεις δαπανών.
Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ
Συνημμένα:
1. Οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 5-11-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 05/11/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μαίλλη Λίντα.
3. Εξέταση αιτήματος κ. Βούρου Γεωργίου.
4. Εξέταση αιτήματος κ. Σκουφεζή Νικολάου.
5. Εξέταση αιτήματος κα Τρικοίλη Άννας.
6. Εξέταση αιτήματος κ. Μαστροκούκου Ευστάθιου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 30-10-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04/11/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μαίλλη Λίντα.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καμπούρη Βασίλη.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Καλοτίνα.
4. Εξέταση αιτήματος κ. Βούρου Γεωργίου.
5. Εξέταση αιτήματος κ. Σκουφεζή Νικολάου.
6. Εξέταση αιτήματος κα Τρικοίλη Άννας.
7. Εξέταση αιτήματος κ. Μαστροκούκου Ευστάθιου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 23-10-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας αναμονής επιβατών στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου.
2. Έγκριση των κτιριακών και χωροταξικών υποδομών και του Εγχειριδίου Λειτουργικών Διαδικασιών για την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων κεκτημένου SCHENGEN.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μαίλλη Λίντα.
4. Εξέταση αιτήματος κ. Σκουφεζή Νικολάου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ