Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 15-02-2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2023 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 2. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δ.Λ.Τ.Κ. στο πρόγραμμα «Σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης».
 3. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα.
 4. Εξέταση αιτήματος ένωσης «ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000».
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μαγκλή Σεβαστή.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Ρήγα Κυραψηλή.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Κουκουβά Ευαγγελίστρια.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Μαστόρο Στέφανο.

 

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                          Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου σήμερα Πέμπτη 19-01-2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Λήψη απόφασης για το έργο « Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου»

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται γιατί έχει έρθει η απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στην ένσταση της αναδόχου εταιρείας του παραπάνω έργου και για αυτόν το λόγο κρίνεται απαραίτητη η άμεση απόφαση του Δ.Σ.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                          Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 16-01-2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση για την πορεία του έργο «Επισκευή -Συντήρηση Λιμεναρχείου Καλύμνου».
 2. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2023.
 3. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2023.
 4. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2023.
 5. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2023.
 6. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων εσόδων οικ. έτους 2022.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                          Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 29-12-2022 και ώρα 18:30, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2022.
 2. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2022 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Παρασκευή 23-12-2022 και ώρα 18:30, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Επισκευή-Συντήρηση αίθουσας αναμονής επιβατών λιμένα Καλύμνου»
 2. 2.Εξέταση αίτησης του Βάβλη Ανδρέα
 3. 3.Ψηφίσεις δαπανών

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ