Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 12.07.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στoν Μαμουζέλο Γεώργιο (στη μεριά της θάλασσας).
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην εταιρεία ΣΥΝΚΑ
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου στον Πετράκη Γεώργιο (5 τ.μ)
 1. Εξέταση αίτησης Χατζημιχάλη για κατασκευή στεγάστρου
 2. Εξέταση αιτήματος Ελκολί Μιχαήλ για κατασκευή στεγάστρου
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Χαραλάμπη Ιωάννη (Ρίνα Βαθύ)
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Καλλικάτζαρο Χατζή (Ρίνα Βαθύ)
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Παπάζογλου Αγγελική (Ρίνα Βαθύ)
 6. Παραχώρηση επιπλέον χώρου στον Σκανδαλιάρη
 7. Παραχώρηση επιπλέον χώρου στον Τεζάρη Ραφαήλ
 8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                     Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 11.06.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Τρίτη 15/06/2021 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Παραλαβή - έγκριση μελέτης -έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου».
 2. Παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 04.06.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη επείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Τετάρτη 09/06/2021 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ,για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για «την προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδων Τροφοδοσίας Σκαφών (Διανομέων ρεύματος/νερού) για τις ανάγκες του κεντρικού λιμένα Καλύμνου).
 2. Εξουσιοδότηση δικηγόρου
 3. Παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρου.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21.05.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, την Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. 3η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για ανάθεση σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜ. ΖΩΝΩΝ Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ».
3. Ψηφίσεις δαπανών.
4. Παράταση μίσθωσης της Νέας Παραλίας-Πόθιας.
5. Παρατάσεις παραχωρήσεων.

Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ

Συνημμένα:
1. Οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο).
2) Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.
3) Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
4) Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του Δ.Σ., όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του Δ.Λ.Τ.Κ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα στα μέλη εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τον Πρόεδρο ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 22430-59071, καθώς και με οποιοδήποτε μεταβιβαζόμενο τρόπο.
5) Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης της συνεδρίασης, όπως αυτή αναγράφεται στην κάθε πρόσκληση. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
6) Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται, αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
7) Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο) στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Εξάλλου, για τις συγκεκριμένες αποφάσεις τα μέλη θα λάβουν γνώση μέσω της ανάρτησής τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 23.03.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς σύμφωνα με την Αρ. Δ1α.Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, σήμερα Δευτέρα 29/03/2021 και ώρα 11:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
2. Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της «Μελέτης κυματικής διείσδυσης - διαταραχής στον λιμένα Καλύμνου».
3. Πρόσληψη τεχνικού συμβούλου.
4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου».
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στoν κ. Γάτη Παντελή.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μαγκλή Σεβαστή.
8. Μεταφορά χρημάτων από την EUROBANK στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
9. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ