Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-3-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για τον καθαρισμό βυθού λιμένα Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 8-2-19

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/02/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ανάκληση της με αρ. 103/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στην κα Τσατάλα Ανθούλα.
3. Ψηφίσεις δαπανών.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

 

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 7-2-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/02/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. 1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 14-1-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21/01/2019 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2019.
2. Ορισμός Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2019.
3. Ορισμός Επιτροπή Απογραφής Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2019.
4. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.
5. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2019.
6. Ορισμός Επιτροπής Δημοπρασιών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2019.
7. Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2019.
8. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
9. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής